KlubySportowe.pl - logo

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa warunki i zasady korzystania z usług serwisu klubysportowe.pl, w tym warunki i zasady korzystania z usług bezpłatnych i płatnych.
 2. Administratorem Serwisu („Administrator") jest firma Silnet Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 5 w Rudzie Śląskiej (41-710), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000480116.
 3. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z udostępnianych w nim treści (odpłatnie i bezpłatnie) na zasadach i zgodnie z regulacjami określonymi w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności.
 4. Poprzez umożliwienie korzystania z Serwisu, Administrator świadczy usługę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), które odbywa się w ramach umowy (dalej „Umowa") zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.
 5. Użytkownik potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i treścią Polityki Prywatności oraz je akceptuje, z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika potwierdza wyrażenie jego zgody na korzystanie z Serwisu zgodnie z warunkami Regulaminu i jest jednoznaczna z zawarciem Umowy korzystania z Serwisu. 
 6. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści komercyjnych, promocyjnych i reklamowych podmiotów własnych i na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Definicje

Występujące w Regulaminie zwroty i definicje mają następujące znaczenie:

 1. Administrator - firma Silnet Media Sp. z o.o.
 2. Serwis - portal internetowy, zamieszczony pod adresem klubysportowe.pl.
 3. Użytkownik - użytkownik Serwisu.
 4. Przedsiębiorca - użytkownik serwisu będący przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Organizacja sportowa - klub sportowy.
 6. Usługa - udostępnianie przez Administratora Użytkownikom zawartości Serwisu, w tym umożliwienie Użytkownikowi, Organizacjom sportowym i Przedsiębiorcom skorzystanie z usług płatnych - na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Usługa płatna - część Usługi, odpłatne udostępnianie przez Administratora Użytkownikom wybranych funkcjonalności za pośrednictwem Serwisu.
 8. Opłata - wartość należna za skorzystanie z Usługi płatnej.
 9. Umowa - umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, Organizacją sportową lub Przedsiębiorcą w zakresie i na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem, w tym w zakresie nieodpłatnego oraz odpłatnego korzystania z Usług Serwisu.
 10. System płatności - dostępna metoda opłacenia wartości należnej za Usługi płatne, oferowana przez Operatora Płatności.
 11. Operator Płatności - firma trzecia, odpowiedzialna za System płatności Serwisu.

Warunki świadczenia Usług

 1. Administrator świadczy Usługi wyłącznie drogą elektroniczną, na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. W ramach Usługi Administrator zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie, pod warunkiem korzystania przez Użytkownika ze sprzętu oraz oprogramowania umożliwiającego techniczne wykonanie tych czynności, oraz dostępu do internetu. Administrator nie zapewnia Użytkownikowi dostępu do sprzętu ani oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Serwisu.
 3. Administrator świadczy Usługi bezpłatnie lub odpłatnie (Usługi płatne), zgodnie z warunkami Regulaminu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest bezpłatne, za wyjątkiem zamówienia wyraźnie opisanych i oznaczonych Usług płatnych.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, sposobu, czasu i formy dostępu do Usług świadczonych bezpłatnie.
 5. Aby skorzystać z Usługi płatnej, Użytkownik musi potwierdzić zlecenie i dokonać wymaganej opłaty. Opłaty przyjmowane są w trybie natychmiastowego powiadamiania za pośrednictwem Systemu płatności internetowych Operatora Płatności.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Serwis działał bez jakichkolwiek zakłóceń, z zastrzeżeniem prawa do czasowego, całkowitego lub częściowego, wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych (w celu konserwacji, modernizacji, rozbudowy lub z przyczyn niezależnych od Administratora: siła wyższa, działanie osób trzecich, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności itp.). Administrator deklaruje, że w miarę swoich możliwości poinformuje Użytkowników o tym fakcie w dostępny mu sposób.
 7. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, karne lub wynikowe szkody, które mogą wyniknąć z dostępu lub korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Organizację sportową lub Przedsiębiorcę, zwłaszcza jeżeli te szkody wynikną z: błędów, uchybień, przerw w dostępie, wirusów komputerowych, utraty danych, nieautoryzowanego dostępu do danych Użytkownika lub innego rodzaju naruszeń, których Administrator nie był w stanie przewidzieć ani zapobiec.
 8. Użytkownik, Organizacja sportowa lub Przedsiębiorca oświadcza, że nie będzie korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z prawem, naruszał praw autorskich i pokrewnych, praw własności intelektualnej oraz nie będzie wykorzystywał Serwisu w celu prowadzenia działalności szkodliwej lub nieetycznej.
 9. Użytkownik, Organizacja sportowa lub Przedsiębiorca oświadcza, że treści przez niego publikowane, wstawiane, przesyłane lub udostępniane na Serwisie będą zgodne z ogólnie przyjętymi normami społeczno-etycznymi, prawem obowiązującym oraz wszelkimi zasadami i wytycznymi określonymi w niniejszym regulaminie.
 10. Użytkownik, Organizacja sportowa lub Przedsiębiorca zobowiązuje się, by nie publikować materiałów, które mogą być uznane za obraźliwe, wulgarne, nieprzyzwoite, dyskryminujące, nawołujące do nienawiści, przemocy, czy też naruszające prawa innych osób, w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej oraz inne prawa i wolności jednostki.
 11. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia powyższego zobowiązania, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z naruszenia niniejszego postanowienia, a Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, w tym usunięcia nieodpowiednich treści oraz zablokowania dostępu Użytkownika, Organizacji sportowej lub Przedsiębiorcy do Serwisu.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług Użytkownikowi, Organizacji sportowej lub Przedsiębiorcy, który:
  1. narusza zasady określone w Regulaminie,
  2. dopuszcza się prób obejścia zasad Regulaminu lub zabezpieczeń Serwisu i Systemu płatności,
  3. narusza interesy Administratora lub osób trzecich,
  4. dopuszcza się działań sprzecznych z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawem obowiązującym na terytorium państwa, w którym korzysta z Serwisu,
  5. dopuszcza się działań sprzecznych z dobrymi obyczajami albo z innych względów niedopuszczalnych w ocenie Administratora.

Decyzja Administratora w tym względzie jest ostateczna.

Treści zamieszczane w Serwisie

 1. Materiały zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny. Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści zawarte na stronach Serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za informacje zamieszczone w Serwisie, a Użytkownik, Organizacja sportowa lub Przedsiębiorca na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami.
 2. Administrator oświadcza, że kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w całości, lub w części treści dostępnych w Serwisie, lub z niego pochodzących, jest zabronione, chyba że zostanie wydana odpowiednia zgoda Administratora (z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z Prawa autorskiego).
 3. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Użytkowników, Organizacje sportowe lub Przedsiębiorców oraz osoby trzecie. Za prawdziwość i rzetelność wszelkich treści, które nie pochodzą od Administratora, odpowiadają ich właściciele i autorzy. W przypadku, gdyby treści te naruszały prawa Administratora bądź osób trzecich, Administrator ma prawo je usunąć bez konsultacji z autorem.
 4. Administrator udostępnia w Serwisie funkcję “Zaproponuj Zmiany", dzięki której Użytkownicy mają możliwość proponowania zmian do informacji zawartych w Serwisie. Jeżeli zmiany dotyczą Organizacji Sportowej lub Przedsiębiorcy, Administrator może przesłać pocztą elektroniczną Organizacji Sportowej lub Przedsiębiorcy propozycje zgłoszone przez Użytkownika. W przypadku braku potwierdzenia lub odrzucenia przez Organizację Sportową lub Przedsiębiorcę zaproponowanej przez Użytkownika zmiany w ciągu 7 dni, Administrator moderuje proponowane zmiany, mając prawo do ich zatwierdzenia lub odrzucenia. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 5. Zgłoszenie Nieścisłości: W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, Organizację sportową lub Przedsiębiorcę nieścisłości, nieprawdziwych danych, lub innych błędów, mają oni prawo zgłosić te nieścisłości Administratorowi. Administrator podejmie stosowne kroki w celu wyjaśnienia i ewentualnej korekty, lecz nie gwarantuje, że wszystkie zgłoszone błędy zostaną poprawione.

Reklamacje

 1. Użytkownik, Organizacja sportowa lub Przedsiębiorca są uprawnieni do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi płatnej w Serwisie do Administratora, do 14 dni od dnia skorzystania z Usługi.
 2. Reklamacja może zostać złożona w sposób:
  1. elektroniczny, za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres [email protected],
  2. lub pisemnie, na adres Administratora: Silnet Media Sp. z o.o. (z dopiskiem KlubySportowe.pl), ul. Pocztowa 5, 41-710 Ruda Śląska.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. dane umożliwiające rozpoznanie transakcji Użytkownika,
  2. opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej doręczenia, a Użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie o wyniku reklamacji.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownik, korzystając z Serwisu, przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe, udostępnione Administratorowi, będą przetwarzane w celu świadczenia Usługi. 
 2. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich zmiany, oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych warunkach konieczne do korzystania z Usługi. 
 3. Jednocześnie Użytkownik ma prawo żądać usunięcia danych osobowych (przesłanie żądania w trybie reklamacyjnym).

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie i stanowi integralną część umowy o świadczenie Usługi.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W razie dokonania zmian w Regulaminie zmiany te zostaną opublikowane w Serwisie.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Użytkownika. 
 4. Akceptując Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do weryfikacji, czy Regulamin nie został zmieniony, przed każdorazowym skorzystaniem z Serwisu.