Jak pozyskać finansowanie dla klubu sportowego

Jak pozyskać finansowanie dla klubu sportowego?

Publikacja: 8 listopada 2023
Aktualizacja: 9 stycznia 2024

Finansowanie stanowi kluczowy czynnik sukcesu klubów sportowych, które chcą rozwijać swoją działalność, inwestować w rozwój zawodników oraz podnosić jakość infrastruktury sportowej. Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały lokalny klub, czy dużą organizację sportową, zdobycie odpowiednich środków na rozwój może być wyzwaniem. Czym są dotacje sportowe i jak je pozyskać?


jak-pozyskac-finansowanie-dla-klubu-sportowego-ks.png

Utrzymanie klubu sportowego - koszty i finansowanie

Koszty utrzymania klubu sportowego obejmują m.in. wynajem lub utrzymanie obiektów sportowych, opłaty za trenerów i personel, opłacenie księgowości, zakup sprzętu sportowego oraz ubezpieczenia. Aby sprostać tym wydatkom, kluby mogą pozyskiwać środki z różnych źródeł, takich jak:

 • składki członkowskie - regularne opłaty wpłacane przez członków klubu,
 • dotacje - środki finansowe otrzymywane od instytucji publicznych lub prywatnych,
 • sponsorzy - wsparcie finansowe lub rzeczowe od firm i przedsiębiorstw,
 • organizacja imprez - dochody z biletów, sprzedaży jedzenia czy gadżetów związanych z klubem.

Jeżeli klub działa jako stowarzyszenie, może starać się o status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu jego sympatycy mogą w rozliczeniu rocznym przekazywać klubowi 1,5% swojego podatku.

Warto również rozważyć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli jest to zgodne z formą prawną klubu sportowego.

Ulga sponsoringowa dla firm wspierających kluby sportowe

Od 1 stycznia 2022 roku firmy, które finansowo wspierają klub sportowy, mogą skorzystać z tzw. ulgi sponsoringowej. W praktyce oznacza ona, że przedsiębiorca może uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym 150% kosztów poniesionych w związku ze wspieraniem klubu sportowego (100% - koszt uzyskania przychodu i 50% - odliczenie od podstawy opodatkowania).

Czym są dotacje sportowe? 

Dotacje sportowe stanowią finansowe wsparcie przekazywane przez instytucje państwowe, samorządy lub prywatnych sponsorów, w celu wspierania i promowania rozwoju danej dziedziny sportu. Dotacje mogą być przyznawane różnym podmiotom: klubom, związkom sportowym, szkołom, fundacjom i stowarzyszeniom.

Kto może ubiegać się o dotacje sportowe?

Dotacje sportowe mogą być przyznawane różnym podmiotom, w zależności od źródła finansowania i celu projektu, na który są przeznaczone środki. Wśród potencjalnych beneficjentów można wymienić:

 • kluby i związki sportowe, które prowadzą projekty związane z rozwojem sportu, organizacją imprez sportowych, szkoleniem sportowców itp.,
 • szkoły, które realizują projekty związane z promocją zdrowego stylu życia i propagowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży,
 • fundacje i stowarzyszenia, które angażują się w rozwijanie dziedziny sportu, włącznie z organizacją imprez sportowych, szkoleniami sportowymi itp.,
 • jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadzają projekty związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury sportowej, na przykład budową i remontem obiektów sportowych.

To źródła finansowania oraz specyfika projektów określają, kto może starać się o dotacje sportowe, dlatego każdy przypadek może być inny.

Jak pozyskać fundusze dla klubu sportowego?

Istnieje szereg różnych metod, które pozwalają na zdobycie dotacji sportowych, a sposób ich pozyskiwania zależy od źródła finansowania. Kluby sportowe mogą ubiegać się o dotacje od instytucji publicznych, takich jak ministerstwa (np. Ministerstwo Sportu i Turystyki) oraz od samorządów lokalnych, w tym urzędów miast i gmin. Alternatywnym źródłem wsparcia finansowego mogą być organizacje non-profit, takie jak fundacje czy stowarzyszenia. W przypadku dotacji oferowanych przez państwo lub samorządy często organizowane są konkursy, w których kluby sportowe konkurują o przyznanie środków na konkretny cel lub projekt. 

Dodatkowo każda organizacja pozarządowa może ubiegać się w gminie o przyznanie tzw. “małego grantu” o jednorazowej wysokości maksymalnej do 10 000 zł. Kwota wsparcia dla jednej organizacji w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć 20 000 zł

Dotacje dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia

Od 2021 prowadzony jest rządowy program „Klub”, którego celem jest m.in. wsparcie instytucjonalne klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży. Aby skorzystać z dofinansowania, klub musi spełnić następujące wymogi: 

 • klub sportowy musi prowadzić zarejestrowaną działalność przez co najmniej 3 lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie. Wymagane jest przedstawienie aktualnego wypisu lub wydruku z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, który został wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
 • łączna suma dotacji ze środków publicznych, jakie klub pozyskał na realizację zadań statutowych w roku poprzednim, nie może przekroczyć 200 000 złotych. Wnioskodawca jest zobowiązany do dołączenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok, w którym szczegółowo zostaną ujawnione dotacje otrzymane ze środków publicznych.

Oba kryteria muszą być spełnione, aby wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie.

Wysokość dofinansowania dla klubów jednosekcyjnych wynosi 10 tys. złotych, z czego na wynagrodzenie szkoleniowca/ów przysługuje kwota 6 tys. złotych. Z kolei dofinansowanie dla klubów wielosekcyjnych wynosi maksymalnie 15 tys. złotych, z czego na wynagrodzenia szkoleniowców - 9 tys. złotych (przy spełnieniu warunku: min. 2 szkoleniowców z 2 różnych zgłoszonych sekcji).

przygotowanie-wniosku-o-dotacje-sportowa-ks.png

Przygotowanie wniosku o dotację sportową

Wnioski o przyznanie dotacji sportowych powinny zawierać szereg kluczowych informacji, które umożliwią ocenę potrzeby i uzasadnienie wsparcia finansowego. Poniżej znajdują się niektóre z podstawowych elementów, które powinny znaleźć się we wniosku:

 1. Opis i zakres projektu - wnioskodawca powinien dokładnie opisać projekt, który ma być dofinansowany. Warto uwzględnić cele projektu, zakres działań oraz planowany sposób realizacji. W zakresie projektu należy wskazać miejsce wykonywania projektu oraz jego zakres, w tym ilość zawodników w szkoleniu i zakładane rezultaty realizacji. Ponadto należy wskazać, jakie korzyści projekt przyniesie społeczności lokalnej.
 2. Kosztorys - wnioskodawca powinien dostarczyć szczegółowy budżet projektu uwzględniający koszty poszczególnych działań oraz przewidywane źródła finansowania. To istotne, aby dokładnie określić, na co zostaną przeznaczone środki.
 3. Harmonogram - wnioskodawca powinien przedstawić harmonogram realizacji projektu, który pozwoli na określenie planowanego czasu jego trwania i etapów realizacji.
 4. Potrzeby finansowe - we wniosku powinny znaleźć się informacje dotyczące ogólnych potrzeb finansowych związanych z projektem, uwzględniając także inne źródła finansowania.
 5. Ocena efektów - wnioskodawca powinien opisać, jakie kryteria zostaną zastosowane do oceny efektów projektu, umożliwiając tym samym weryfikację realizacji celów.
 6. Informacje o wnioskodawcy - wnioski powinny zawierać informacje na temat organizacji lub osoby składającej wniosek o dofinansowanie. Warto uwzględnić informacje o doświadczeniu i dotychczasowych osiągnięciach w zakresie działań sportowych.
 7. Załączniki - należy dołączyć odpowiednie załączniki, takie jak szczegółowe plany projektu, umowy z partnerami zewnętrznymi, strategie promocji projektu itp.

Konkretne wymagania dotyczące wniosków o dotacje sportowe mogą się różnić w zależności od źródła finansowania. Dlatego też zawsze zaleca się dokładne zapoznanie się z wytycznymi konkursowymi przed przystąpieniem do składania wniosku. Pomocą w tej sytuacji może służyć pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych, który powinien działać w każdej gminie. Swoim doświadczeniem w zdobywaniu dotacji mogą podzielić się również istniejące już stowarzyszenia.