Co to jest klub sportowy?

Co to jest klub sportowy?

Publikacja: 20 października 2023
Aktualizacja: 30 listopada 2023

Klub sportowy to organizacja zrzeszająca osoby uprawiające określoną dyscyplinę sportową, której celem jest rozwój sportowy swoich członków oraz promowanie zdrowego stylu życia. 


co to jest klub sportowy

Definicja klubu sportowego

Według definicji, klub sportowy to dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie osób fizycznych, które wspólnie realizują cele statutowe związane z uprawianiem sportu. Klub sportowy może być zarówno amatorski, jak i profesjonalny, a jego działalność może obejmować różne dyscypliny sportowe. Działa on jako osoba prawna, przez co jest samodzielnym podmiotem praw i obowiązków (art. 3 ust. 2 Ustawy o sporcie).
 

Formy prawne klubu sportowego

Kluby sportowe mogą funkcjonować w różnych formach prawnych, w tym jako:

  • uczniowskie kluby sportowe, tzw. UKS-y, skoncentrowane na działalności sportowej wśród uczniów,
  • stowarzyszenia wpisane do ewidencji starosty, o ile nie prowadzą działalności gospodarczej i statut nie przewiduje jej prowadzenia; w przeciwnym przypadku muszą zarejestrować się w KRS,
  • stowarzyszenia lub fundacje, które są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i działają na zasadach typowych dla innych stowarzyszeń i fundacji,
  • spółki kapitałowe, takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) lub spółki akcyjne (S.A.), będące przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Rodzaje klubów sportowych: jednosekcyjny kontra wielosekcyjny

Wyróżniamy dwa główne rodzaje klubów sportowych: jednosekcyjne i wielosekcyjne. Klub jednosekcyjny skupia się na jednej konkretnej dyscyplinie sportowej, np. piłce nożnej czy siatkówce. Natomiast klub wielosekcyjny prowadzi działalność w ramach kilku różnych dyscyplin sportowych, oferując swoim członkom możliwość wyboru spośród różnych sekcji.
Wybór między klubem jedno- a wielosekcyjnym zależy od celów i możliwości organizacji. Kluby jednosekcyjne mogą skupić się na rozwijaniu konkretnej dyscypliny, podczas gdy kluby wielosekcyjne mają szerszy zakres działalności, co może przyciągnąć większą liczbę członków.

cele-statutpwe-klubu-sportowego-ks.png

Cele statutowe klubu sportowego

Każdy klub sportowy powinien posiadać określone cele statutowe, które będą wyznaczać kierunek jego działalności. Najważniejszymi celami statutowymi klubu sportowego mogą być:

  • promowanie kultury fizycznej i kształtowanie pozytywnych cech charakteru — poprzez organizowanie treningów, zawodów i innych form aktywności sportowej,
  • promowanie zdrowego stylu życia — poprzez edukację i propagowanie aktywności fizycznej wśród członków klubu oraz społeczności lokalnej,
  • integracja społeczna — poprzez tworzenie możliwości nawiązywania kontaktów i budowania relacji między członkami klubu,
  • reprezentowanie klubu — na zawodach, turniejach i innych imprezach sportowych, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym.

Realizacja tych celów wymaga odpowiedniego zarządzania, pozyskiwania funduszy na prowadzenie klubu sportowego oraz współpracy z innymi organizacjami i instytucjami. Klub sportowy może uzyskiwać swoje dochody z różnych źródeł, takich jak składki członkowskie, dotacje, sponsorzy czy organizowanie imprez sportowych i charytatywnych.

Prowadzenie działalności sportowej — rozgrywki i współzawodnictwo

Organizowanie rozgrywek sportowych w klubie jest kluczowe dla jego funkcjonowania. Członkowie klubu mogą rywalizować między sobą podczas treningów i w wewnątrz klubowych rankingach, a także skupiać się na konkurowaniu z innymi klubami. Mowa tu m.in. o meczach/zawodach towarzyskich i sparingach, gdzie głównym celem jest sprawdzenie swoich umiejętności i możliwość uczenia się od zawodników innych klubów. Kluby biorą także udział w zawodach ligowych, gdzie zajęcie jak najwyższego miejsca jest szczególnie istotne.