Jak założyć klub sportowy w formie stowarzyszenia

Jak założyć klub sportowy w formie stowarzyszenia?

Publikacja: 7 listopada 2023
Aktualizacja: 1 grudnia 2023

Kluby sportowe mogą przyjmować także formę stowarzyszeń, jeżeli spełniają określone warunki. Jak założyć klub sportowy jako stowarzyszenie i gdzie go zarejestrować? Jakie są koszty rejestracji?


Kluby sportowe mogą przyjmować także formę stowarzyszeń, jeżeli spełniają określone warunki. Jak założyć klub sportowy jako stowarzyszenie i gdzie go zarejestrować? Jakie są koszty rejestracji?

Klub sportowy jako stowarzyszenie

Z uwagi na fakt, że wedle ustawy o sporcie klub sportowy musi być osobą prawną, może on przyjmować formę stowarzyszenia bądź fundacji. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby niepełnoletnie, jednak z pewnymi ograniczeniami:

 • osoby poniżej 16 r.ż. - mogą należeć do stowarzyszenia za zgodą przedstawiciela ustawowego (np. rodzica). Nie mogą głosować podczas walnych zebrań, a także nie mają prawa zostać częścią władz stowarzyszenia,
 • osoby w wieku od 16 do 18 r.ż. - mogą należeć do stowarzyszenia, brać udział w głosowaniach i być częścią władz stowarzyszenia.

Czy klub w formie stowarzyszenia może prowadzić działalność gospodarczą?

Według przepisów, klub sportowy będący stowarzyszeniem może prowadzić działalność gospodarczą, jednak zapis na ten temat powinien pojawić się w statucie stowarzyszenia. Kluczowym jest, aby dochód z tej działalności był przeznaczany na realizację celów statutowych. Co ważne, działalność gospodarcza nie może przewyższać działalności statutowej stowarzyszenia. 

jak-zalozyc-klub-sportowy-w-formie-stowarzyszenia-ks.png

Jak założyć klub sportowy w formie stowarzyszenia?

KROK 1 - zebranie założycielskie

Aby założyć stowarzyszenie działające jako klub sportowy, konieczne jest zgromadzenie 7 założycieli. Mogą być nimi pełnoletni obywatele Polski, posiadający pełnię praw publicznych lub cudzoziemcy stale zamieszkujący na terenie kraju. 

Następnie założyciele spotykają się na Zebraniu Założycielskim, na którym zapadają kluczowe decyzje dot. działalności stowarzyszenia. Uczestnicy spotkania sporządzają listę obecności, zawierającą imię i nazwisko, datę urodzenia, adres oraz odręczny podpis każdego z założycieli. Podczas Zebrania Założycielskiego najczęściej uchwala się uchwały:

 • o utworzeniu stowarzyszenia,
 • o powołaniu statutu,
 • o wyborze zarządu,
 • o wyborze komisji rewizyjnej tj. organu kontrolnego.

KROK 2 - uchwalenie statutu stowarzyszenia

Podczas Zebrania Założycielskiego, jego uczestnicy muszą uchwalić statut stowarzyszenia, który stanowi kompendium wiedzy na jego temat. Dokument powinien zawierać:

 • dokładną nazwę stowarzyszenia,
 • cel jego działalności,
 • zasady przyjmowania i wydalania członków stowarzyszenia,
 • prawa i obowiązki członków,
 • zasady gromadzenia majątku klubu,
 • zasady rozwiązania klubu.

KROK 3 - rejestracja stowarzyszenia

Rejestracja klubu sportowego jest kluczowym krokiem w formalnym ustanowieniu jego istnienia. Jednak wiele osób może zastanawiać się nad wyborem między rejestracją w sądzie rejonowym a rejestracją u starosty

Jeśli w statucie klubu sportowego przewidziana jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, klub w formie stowarzyszenia powinien być zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W przypadku rejestrowania klubu sportowego, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, klub ten powinien być wpisany do tzw. ewidencji starosty. Przepisy nie precyzują, co dzieje się, gdy klub sportowy, który jest zarejestrowany w ewidencji starosty, wyraża chęć prowadzenia działalności gospodarczej i wpisuje to do swojego statutu. Niemniej jednak wydaje się, że w takiej sytuacji starosta musiałby podjąć kroki w celu usunięcia klubu z tej ewidencji. Dlatego że w przypadku, gdy klub staje się podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, właściwym organem rejestracyjnym staje się Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), a nie starostwo.

rejestracja-w-sadzie-rejonowym-ks.png

Rejestracja w sądzie rejonowym

Klub sportowy w formie stowarzyszenia należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), prowadzonym przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca, gdzie zakładany jest klub

Proces rejestracji w sądzie 

Klub musi przygotować statut, który określa cele, zasady działania oraz strukturę klubu. Statut ten musi być zgodny z obowiązującym prawem. Sądy rejestrowe również sprawują nadzór nad działalnością stowarzyszeń sportowych i nad procesem rejestracji, co może sprawić, że procedura ta jest bardziej czasochłonna. Po zarejestrowaniu klubu sportowego w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, klub otrzymuje status klubu sportowego, który został oficjalnie zarejestrowany w KRS.

Koszt rejestracji

Rejestracja w KRS w rejestrze stowarzyszeń jest bezpłatna 

Ile trzeba czekać na wydanie decyzji? 

Wedle przepisów, sąd powinien rozpoznać wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Z praktyki wynika, że procedura często trwa dłużej.

rejestracja-u-starosty-ks.png

Rejestracja u starosty

Alternatywą dla rejestracji w sądzie jest rejestracja u starosty. Gdy w statucie zostanie wyraźnie wskazane, że stowarzyszenie nie będzie prowadziło działalności gospodarczej albo kwestie tą całkowicie się pominie, klub powinien być zarejestrowany w ewidencji właściwego starosty. Kluby zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostwo to UKS-y i stowarzyszenia, które mogą prowadzić działalność odpłatną (pobieranie wpisowego przez klub od zawodników, opłata za udział w sekcji, opłaty za obozy), umieszczając odpowiedni zapis w statucie - nie jest to jednak równoznaczne z prowadzeniem działalności gospodarczej.

ewidencji klubów sportowych starosty, czyli rejestrze, w którym są rejestrowane i dokumentowane kluby sportowe działające na danym terytorium, zawarte są następujące informacje: 

 • data wpisu,
 • numer ewidencyjny,
 • imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego,
 • nazwa, siedziba oraz adres klubu sportowego,
 • imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej,
 • informacje o statucie: data jego uchwalenia, data zmiany statutu,
 • dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,
 • cel działania,
 • teren działania,
 • data wykreślenia klubu sportowego z ewidencji,
 • uwagi.

Koszt rejestracji

Rejestracja w ewidencji starosty dla stowarzyszenia kosztuje 10 złotych

Ile trzeba czekać na wydanie decyzji? 

Starosta wydaje decyzję nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.