Jak założyć uczniowski klub sportowy

Jak założyć UKS, czyli Uczniowski Klub Sportowy?

Publikacja: 7 listopada 2023
Aktualizacja: 10 czerwca 2024

jak-zalozyc-uczniowski-klub-sportowy-ks.png

Uczniowski Klub Sportowy (UKS) to specjalny rodzaj klubu sportowego, który skupia się na wspieraniu rozwoju sportowego dzieci i młodzieży. UKS-y działają przy szkołach, a ich głównym celem jest promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród uczniów. W porównaniu z innymi typami klubów sportowych, UKS-y mają nieco inną specyfikę.

Czym różni się UKS od innych klubów sportowych?

Podobieństwa między UKS-ami a innymi klubami sportowymi obejmują organizację treningów, uczestnictwo w rozgrywkach oraz współpracę z trenerami. Jednak istnieją również istotne różnice:

 • Grupa docelowa – w UKS-ach członkami mogą być wyłącznie uczniowie, rodzice i nauczyciele, podczas gdy inne kluby sportowe są dostępne dla bardziej zróżnicowanej grupy.
 • Działalność gospodarcza - UKS-y nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Inne kluby sportowe mogą dokonać rejestracji w KRS i podejmować działalność pozasportową.
 • Finansowanie – UKS-y często korzystają z dotacji oraz wsparcia ze strony szkoły, w której działają, podczas gdy inne kluby sportowe muszą pozyskiwać środki z różnych źródeł, takich jak sponsorzy czy organizacja imprez.

Jak założyć Uczniowski Klub Sportowy?

KROK 1 - zebranie osób chętnych, zorganizowanie zebrania i uchwalenie statutu

W pierwszej kolejności należy zebrać 7 osób chętnych do założenia UKS, które mają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawione praw publicznych (art. 3 ust. 1 Ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach).

Następnie należy zorganizować zebranie założycielskie, w którym uczestniczą wszyscy założyciele i podejmują uchwały dotyczące istnienia klubu, przyjęcia statutu oraz wyboru komitetu założycielskiego lub władz stowarzyszenia. Po podjęciu uchwały o założeniu klubu sportowego należy uchwalić statut, który powinien zawierać informacje o: 

 • nazwie UKS, innej niż pozostałych klubów sportowych;
 • terenie działania i siedzibie UKS;
 • celach i sposobach ich realizacji;
 • sposobie nabywania i utraty członkostwa, przyczynach utraty członkostwa oraz prawach i obowiązkach członków;
 • władzach UKS, trybie dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencjach;
 • możliwości otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
 • sposobie reprezentowania UKS, w szczególności sposobie zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunkach ważności uchwał władz uczniowskiego klubu sportowego;
 • sposobie uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
 • zasadach dokonywania zmian w statucie;
 • sposobie rozwiązania UKS.

nominacja-czlonkow-komitetu-zalozycielskiego-ks.png

KROK 2 - nominacja członków Komitetu Założycielskiego i wybór władz uczniowskiego klubu sportowego

Następnym krokiem jest nominacja osób, które będą członkami Komitetu Założycielskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego (UKS). Nie jest wymagane, aby wszyscy założyciele klubu automatycznie stali się członkami Komitetu Założycielskiego. Komitet ten odpowiadać będzie za podpisanie wniosku o rejestrację w ewidencji klubów sportowych, a także za reprezentowanie członków założycieli w procesie rejestracji klubu.

W tym etapie osoby zakładające UKS muszą również określić liczbę członków władz klubu, takich jak zarząd i komisja rewizyjna, oraz sposób ich wyboru. Jeśli statut klubu nie określa dokładnie liczby członków władz (np. 3-7), zaleca się podjęcie uchwały na Zebraniu Założycielskim lub kolejnym Walnym Zebraniu Członków, w której zostanie ustalona konkretna liczba osób w zarządzie lub komisji rewizyjnej na daną kadencję.

Należy pamiętać, że statut klubu powinien wyjaśniać, czy wybór poszczególnych członków zarządu i komisji rewizyjnej odbywa się na Zebraniu Założycielskim, czy też to zebranie wybiera jedynie określoną liczbę członków, którzy później przydzielają sobie odpowiednie funkcje we władzach klubu.

Zgodnie z ustaleniami statutu, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie wyboru zarządu i komisji rewizyjnej. W niektórych przypadkach statut może również wymagać, aby zarząd i komisja rewizyjna podjęli dodatkowe uchwały dotyczące obsadzenia konkretnych funkcji w tych organach. W takim przypadku uchwała Zarządu powinna być podpisana przez wszystkich jego członków, a uchwała Komisji Rewizyjnej przez wszystkie osoby, które ją tworzą.

Dla potwierdzenia dokonanego wyboru warto sporządzić protokół posiedzenia zarządu i komisji rewizyjnej, zawierający listę obecności na tych spotkaniach.

KROK 3 - złożenie wniosku o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Po zakończeniu zebrania założycielskiego, członkowie Komitetu Założycielskiego, reprezentujący założycieli uczniowskiego klubu sportowego (UKS), przygotowują wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych. Dokument składa się na piśmie do właściwego organu, czyli do Prezydenta lub Starosty (w zależności od miejsca siedziby klubu). Wniosek o wpis powinien być podpisany przez wszystkich członków Komitetu Założycielskiego.

Wraz z wnioskiem należy dołączyć następujące dokumenty:

 • statut uczniowskiego klubu sportowego,
 • protokół z Zebrania Założycielskiego,
 • uchwały podjęte podczas Zebrania Założycielskiego,
 • lista założycieli UKS, zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
 • adres siedziby uczniowskiego klubu sportowego wraz z oświadczeniem Zarządu, z którego wynika, że stowarzyszenie ma prawo użytkować lokal znajdujący się pod wskazanym jako siedziba adresem,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

ile-kosztuje-zalozenie-uks-ks.png

Ile kosztuje założenie wniosku?

Opłata skarbowa wynosi 10 złotych

Jak długo trzeba czekać? 

Wpisanie uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji następuje w ciągu 30 dni od dnia wpływu poprawnie złożonego wniosku. W przypadku stwierdzenia braków w dostarczonej dokumentacji — wnioskodawca zostanie o tym poinformowany w ciągu maksymalnie 7 dni od daty dostarczenia wniosku.