Rządowy-Program-Klub

Rządowy Program Klub - krok po kroku

Publikacja: 26 kwietnia 2024
Aktualizacja: 30 kwietnia 2024

Program "Rządowy Program Klub" to inicjatywa mająca na celu wsparcie i promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez finansowanie lokalnych klubów sportowych. Celem programu jest nie tylko promocja sportu, ale także budowanie społeczności lokalnych i wspieranie zdrowego trybu życia. Poniżej omawiamy krok po kroku, jak kluby sportowe mogą aplikować o wsparcie w ramach programu Klub finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 


Rządowy Program Klub

Krok 1 - Zapoznanie się z warunkami programu

Pierwszym krokiem dla klubów sportowych jest dokładne zapoznanie się z regulaminem i warunkami programu. W programie mogą wziąć udział kluby sportowe, w tym UKS-y działające w formie stowarzyszenia, które realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, a bezpośrednimi odbiorcami muszą być osoby poniżej 18 roku życia. Kolejną ważną kwestią jest to, aby klub działał co najmniej 3 lata, a w roku poprzedzającym złożenie wniosku kwota otrzymanych dotacji nie przekroczyła 200 tys. złotych. Warto wspomnieć, że wymagany jest wkład własny wynoszący minimum 5% całości kosztów zadania.

Kluczowe jest zrozumienie kryteriów kwalifikacji, zakresu finansowania oraz rodzajów projektów, które mogą być wspierane.

Krok 2 - Przygotowanie dokumentacji

Aplikowanie o wsparcie finansowe w ramach programu wymaga przygotowania i zgromadzenia niezbędnej dokumentacji. Przed złożeniem wniosku należy przygotować:

  • sprawozdanie finansowe klubu sportowego za ubiegły rok, 
  • aktualny wydruk z KRS lub ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez starostę bądź prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę klubu-aktualny wydruk to dokument wystawiony najwcześniej 3 miesiące przed składaniem wniosku,
  • statut klubu sportowego, 
  • oświadczenie o zgodności z oryginałem i aktualności dokumentów załączonych do wniosku 
  • oświadczenie zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ubiegły rok.

Dokumenty te są dołączane w formie skanu do wniosku wypełnianego na platformie internetowej "Rządowego Programu Klub"

Krok 3 - Składanie wniosku

Kiedy wszystkie dokumenty zostaną przygotowane, klub może przystąpić do składania wniosku. Proces ten odbywa się przez platformę internetową udostępnianą przez organy rządowe. Ważne jest, aby podczas składania wniosku stosować się do instrukcji podanych w systemie aplikacyjnym, aby upewnić się, że wniosek zostanie prawidłowo złożony. 

Krok 4 - Oczekiwanie na decyzję i kryteria oceny

Po złożeniu wniosku kluby muszą poczekać na proces weryfikacji i oceny przez odpowiednie organy. Wniosek może otrzymać maksymalnie 100 punktów, a ocenie podlega m.in.:

  • szczegółowość i poprawność merytoryczna wniosku,
  • ilość uczestników zadania, 
  • wysokość ubiegłorocznego dofinansowania ze środków publicznych 
  • zaangażowanie do realizacji projektu wolontariuszy,
  • racjonalność kalkulacji kosztów.

Ostateczna decyzja o przyznaniu wsparcia będzie zależała od liczby aplikacji, dostępnych środków oraz zgodności projektów z celami programu. W przypadku uzyskania przez kilka klubów sportowych identycznej liczby punktów, o pozycji w rankingu i przyznaniu wsparcia decyduje data złożenia wniosku 

Krok 5 - Ogłoszenie wyników i podpisanie umowy

Informacja o przyznaniu dofinansowania i lista zakwalifikowanych do programu, opublikowana będzie na stronie internetowej programu.

Kluby sportowe zakwalifikowane do projektu w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnej informacji muszą podpisać umowę z Operatorem Krajowym. Jest to możliwe za pomocą podpisu elektronicznego osoby uprawnionej.

Krok 6: Realizacja projektu i rozliczenie

Kluby, które otrzymają finansowanie, są zobowiązane do realizacji projektu zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku oraz do jego rozliczenia w ustalonym terminie. Kluby sportowe mogą realizować zadania w ramach programu z reguły w terminie od 1 stycznia do 30 listopada, a ostatnie wydatki ze środków przyznanej dotacji mogą być dokonane najpóźniej do 30 listopada. Ważne jest, aby dokładnie dokumentować wszystkie działania i koszty związane z projektem. Środki z dofinansowania mogą być przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, organizację obozów sportowych lub wynagrodzenie dla szkoleniowców.

Dodatkowym obowiązkiem klubu sportowego w trakcie realizacji projektu jest dwukrotne przeprowadzenie testów sprawności fizycznej wśród uczestników oraz wprowadzenie wyników do ewidencji programu Sportowe Talenty.

"Rządowy Program Klub" stanowi ważną inicjatywę wspierającą rozwój lokalnych klubów sportowych. Kluby sportowe zainteresowane uzyskaniem wsparcia powinny dokładnie zapoznać się z warunkami programu, przygotować kompletną dokumentację i złożyć wniosek zgodnie z wytycznymi.